ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กลุ่มอำนายการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
 
ทำเนียบผู้บริหาร
.


นายทวีพล แพเรือง
ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม 2

ทำเนียบบุคลากรกลุ่มอำนวยการ
.
> กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์
> กลุ่มงานบริหารทั่วไป
> กลุ่มงานประสานงาน
> กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
.
กลุ่มงานใน สพท.นครปฐม 2
 > อำนวยการ
 > บริหารงานบุคคล
 > นโยบายและแผน
 > ส่งเสริมการจัดการศึกษา
 > ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
 > นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
 > หน่วยตรวจสอบภายใน
 

> กระทรวงศึกษาธิการ
> สพฐ
> สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ
> จัดซื้อ จัดจ้าง สพฐ
> ตรวจสอบภายใน สพฐ
> สำนักอำนวยการ สพฐ
> เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพฐ
> ชมรมนักประชาสัมพันธ์ สพท.
> สำนักมาตรฐานจัดซื้อจัดจ้างฯ
> ศุนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครปฐม
> ตรวจสอบสิทธิเบิกจ่ายตรงฯ
> GFMIS
> สำนักงาน ก.ค.ศ.
> คุรุสภา
> สกสค
.
> กรมบัญชีกลาง
> กรมสรรพากร
> กรมธนารักษ์
> สำนักงบประมาณ
> สำนักนายกรัฐมนตรี
> สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
> สำนักงาน ป.ป.ช

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานบริหารทั่วไปกลุ่มอำนวย จัดประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ
ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2553 โดยได้เชิญคุณสิริพร แสงบุญเกิด
เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนชี้แจงทำความเข้าใจในแต่ละตัวชี้วัด
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(ฉบับปรับปรุงใหม่) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียน
พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์
4 เขตพื้นที่ ประกอบด้วย สพท.ราชบุรี เขต 1 และ เขต 2 สพท.นครปฐม เขต 1
และ เขต 2 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ณ สนามกีฬาโรงเรียน
ราชโบริการนุเคราะห์ และสนามกีฬาจังหวัดราชบุรี
พระราชรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เป็นองค์ประธาน
เปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ในการอบรมโครงการส่งเสริมศีลธรรม
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาจังหวัดนครปฐม ซึ่งจัดโดยสำนักงานพุทธศาสนา
จังหวัดนครปฐม อบรมข้าราชการครูสังกัด สพท.นครปฐม เขต 1
และเขต 2 และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ๆ รวมจำนวน 200 คน
ณ วัดวังตะกู ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2553
จังหวัดนครปฐม โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดปฐม
จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคลประจำปี 2553
ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยกลุ่มอำนวยการ
ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ มณฑลพิธี หน้าองค์พระร่วงโรจน์ฤทธิ์
องค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2553
ชาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 เดินทางไปศึกษาดูงาน
และส่งนายสำเริง สุวรรณพงค์ ไปปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่ตรัง 2 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553
ซึ่งชาว สพท.ตรัง เขต 2 นำโดย นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี
รอง ผอ.สพท.ตรัง เขต 2 ได้ให้การต้อนรับ นำชมสถานที่ ตอบคำถาม
และชี้แนะแนวการดำเนินงาน ด้วยความเอาใจใส่ อบอุ่น และเป็นกันเองอย่างยิ่ง
/ ชมภาพ...(ศึกษาดูงาน สพท.ตรัง) (ตลาดเช้าเมืองตรัง)(ทะเลตรัง)
(ถ้ำเลเขากอบ-กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี-บ้านแม่ถ้วน) (สวนยางสุวรรณพงค์)
ข่าวสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2

 


ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น
14 มิ.ย..2553
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประชาสัมพันธ์โครงการ KU Connect
โดย รับสมัครนักเรียน ม.6 เข้าร่วมโครงการ Ku Connect (โปสเตอร์) (รายละเอียดโครงการ) (ใบสมัคร)
 
 
 
กลุ่มอำนวยการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120
โทรศัพท์  0 3433 1123  , 0 3433 1793 ต่อ  104 - งานบริหารทั่วไป    106 - งานการเงินและสินทรัพย์ โทรสาร   0 3433 2829
e-mail  :  prnakhonpathom2@gmail.com
Last update  ::   Thursday, March 28, 2013 10:20->->->